GARO: Gold Storm

GARO: Gold Storm

Kỵ Sĩ Ma Giới: Cơn Bão Hoàng Kim